2015-31-RE

Estat
Data
Registre nº
372-2015
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal del Sindicat del Personal adscrit a l'Administració de Justícia i de l'Associació Professional de Secretaris Judicials, contra l'aute de l'11 de desembre del 2014, dictat per la Batllia de Guàrdia, i contra la sentència del 23 de juliol del 2015, dictada per la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justícia, en el marc del procediment urgent i preferent, per una presumpta vulneració del dret a obtenir una resolució fonamentada en Dret, reconegut a l'article 10 de la Constitució i subsidiàriament, del dret a la llibertat sindical, reconegut a l'article 18 també de la Constitució.
Aute del 13 d'octubre del 2015, que acorda l'admissió a tràmit del recurs d’empara 2015-31-RE. Editar
Sentència del 22 de desembre del 2015, que desestima l’empara sol•licitada per la part recurrent. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: