2015-35-RE

Estat
Data
Registre nº
385-2015
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal del Sr. Josep Vidal Escoll, contra la sentència del 19 de juny del 2015 i contra l'aute del 31 de juliol del mateix any, dictats per la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració del dret a obtenir una decisió fonamentada en Dret, reconegut a l'article 10 de la Constitució, i "per quan suposen vulneració de l'article 72.3 de la Constitució".
Aute del 22 de desembre del 2015, que acorda l'admissió a tràmit del recurs d’empara 2015-35-RE. Editar
Sentència del 15 de març del 2016, que desestima l’empara sol•licitada per la part recurrent. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: