2016-2-RE

Estat
Data
Registre nº
30-2016
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal de la Sra. Dolors Griful Rius, contra la diligència del 21 d'octubre del 2015, signada pel secretari judicial de la Secció Civil 4 de la Batllia, i, contra l'aute del 27 de novembre del mateix any, dictat pel Tribunal de Batlles d'aquesta mateixa Secció, per una presumpta vulneració del dret a la jurisdicció en els seus vessants dels drets "a la tutela judicial efectiva", "a un procés degut amb audiència prèvia i contradicció", "a obtenir d'un jutge una resolució motivada en dret i a una resolució congruent amb les peticions de les parts", reconeguts a l'article 10 de la Constitució, i per una presumpta vulneració del dret a la intimitat, reconegut a l'article 14 de la Constitució.
Aute del 7 d'abril del 2016, que acorda l'admissió a tràmit del recurs d’empara 2016-2-RE. Editar
Sentència del 6 de juliol del 2016, que estima parcialment l’empara sol•licitada per la part recurrent. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: