2016-60-RE

Estat
Data
Registre nº
573-2016
Resum de la causa:
Recurs d'empara interposat pel Ministeri Fiscal, en interès de la llei, contra la sentència del 27 d'abril del 2016, dictada pel Tribunal de Corts, i contra la sentència del 24 d'octubre del 2016 i l'aute del 28 de novembre del mateix any, dictats per la Sala Penal del Tribunal Superior de Justícia, en relació amb la condemna del Sr. Peter Tinneman per un delicte major de sostracció d'un menor, per una presumpta vulneració del dret a la jurisdicció, en el seu vessant del principi non bis in idem, i del dret a obtenir una decisió fonamentada en Dret, reconeguts a l'article 10 de la Constitució.
Aute del 9 de febrer del 2017, que acorda l'admissió a tràmit del recurs d’empara 2016-60-RE. Editar
Sentència del 15 de maig del 2017, que estima l’empara sol•licitada pel Ministeri Fiscal, en l'interès de la llei. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: