2017-10-RE

Estat
Data
Registre nº
76-2017
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal del Sr. Antonio Cachafeiro Filloy, contra la sentència del 29 de novembre del 2016 i contra l'aute del 20 de gener del 2017, dictats per la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració del dret a la jurisdicció en el seu vessant del dret a obtenir una decisió fonamentada en Dret, per vulneració del principi de congruència que ha de regir tota decisió judicial (concretament per haver estat dictada extra petita), per error manifest en la valoració dels fets i de la prova i per vulneració del dret a la defensa i, per tant, del dret a un procés degut, reconeguts a l'article 10 de la Constitució.
Aute del 12 de juny del 2017, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d’empara 2017-10-RE. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: