2017-16-RE

Estat
Data
Registre nº
145-2017
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal del Sindicat d'Ensenyament Públic (SEP), contra la sentència del 16 de desembre del 2016 i contra l'aute del 2 de març del 2017, dictats per la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració del dret a la jurisdicció, en el seu vessant del dret a obtenir una decisió fonamentada en Dret, reconegut a l'article 10 de la Constitució, i dels principis d'irretroactivitat de la llei i de seguretat jurídica.
Aute del 14 de juliol del 2017, que acorda l'admissió a tràmit del recurs d’empara 2017-16-RE. Editar
Sentència del 16 d'octubre del 2017, que desestima l’empara sol•licitada per la part recurrent. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: