2017-23-RE

Estat
Data
Registre nº
210-2017
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal de la UTE SAUR-VALLNET, contra els autes del 9 de març del 2017 i del 28 d'abril del mateix any, dictats, respectivament, pel president del Tribunal Superior de Justícia i per la Sala Civil d'aquest mateix Tribunal, per una presumpta vulneració dels drets a la jurisdicció i a un procés degut, substanciat per un tribunal predeterminat per la llei, reconeguts a l'article 10 de la Constitució.
Aute del 14 de juliol del 2017, que acorda l'admissió a tràmit del recurs d’empara 2017-23-RE. Editar
Aute del 20 de novembre del 2017, que declara no procedent el recurs de súplica presentat per la part recurrent contra la sentència del 16 d'octubre del 2017 dictada pel Tribunal Constitucional. Editar
Sentència del 16 d'octubre del 2017, que desestima l’empara sol•licitada per la part recurrent. Editar

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: