2017-24-RE

Estat
Data
Registre nº
211-2017
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal de la societat La Veu del Poble, SA, contra la sentència del 23 de març del 2017 i contra l'aute del 26 d'abril del mateix any, dictats per la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració del dret a la jurisdicció en els seus vessants dels drets a un procés degut i a obtenir una resolució fonamentada en Dret, reconeguts a l'article 10 de la Constitució.
Aute del 7 de setembre del 2017, que acorda l'admissió a tràmit del recurs d’empara 2017-24-RE. Editar
Sentència del 22 de desembre del 2017, que desestima l'empara sol•licitada per la part recurrent. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: