2017-31 i 32-RE

Estat
Data
Registre nº
284-2017 i 285-2017
Resum de la causa:
Recursos d’empara interposats per la representació processal dels Srs. Jordi Caralt Jané i Maria Morgades Colet, contra les sentències del 3 d'abril del 2017, dictades per la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració del dret a la jurisdicció, reconegut a l'article 10 de la Constitució.
Aute del 22 de desembre del 2017, que acorda l'acumulació de les causes 2017-31-RE i 2017-32-RE i la inadmissió a tràmit del recurs d’empara 2017-31 i 32-RE. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: