2017-58-RE

Estat
Data
Registre nº
510-2017
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal del Sr. Juan Ramón Collado Mocelo, contra els autes de l'11 de setembre del 2017 i del 6 de novembre del mateix any, dictats per la Secció d'Instrucció Especialitzada 1 de la Batllia, per una presumpta vulneració del dret a la jurisdicció, reconegut a l'article 10 de la Constitució, en diversos dels seus vessants.
Aute del 7 de maig del 2018, que acorda l'admissió a tràmit del recurs d’empara 2017-58-RE. Editar
Aute del 12 d'octubre del 2018, que declara improcedent el recurs d'aclariment presentat per la part recurrent. Editar
Sentència de l'11 de juliol del 2018, que desestima l’empara sol•licitada per la part recurrent. Editar

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: