2017-7-RE

Estat
Data
Registre nº
44-2017
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal dels Srs. Jordi Troguet Ribes i Maribel Lafoz Jodar, contra l'aute del 22 de juliol del 2016, dictat per la Batllia de Guàrdia (Civil), i, contra la sentència del 16 de desembre del mateix any, dictada per la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justícia, en el marc del procediment urgent i preferent, per unes presumptes vulneracions del dret a accedir en condicions d'igualtat a les funcions i càrrecs públics amb els requisits que determinin les lleis, reconegut a l'article 25 de la Constitució, i del principi d'arbitrarietat dels poders públics, reconegut a l'article 3.2 de la Constitució.
Aute del 13 de març del 2017, que acorda l'admissió a tràmit de la causa 2017-7-RE per una possible vulneració de l'article 25 de la Constitució i la inadmissió a tràmit del recurs d'empara en relació amb l'article 3.2 de la Constitució. Editar
Sentència del 15 de maig del 2017, que desestima l’empara sol•licitada per la part recurrent. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: