2018-19-RE

Estat
Data
Registre nº
164-2018
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal del Sr. Ilja Juhana Janitskin, contra els autes del 19 de març del 2018 i del 12 d'abril del mateix any, dictats per la Sala Penal del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració dels drets a la jurisdicció i a la defensa, reconeguts a l'article 10 de la Constitució.
Aute del 7 de maig del 2018, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d’empara 2018-19-RE. Editar
Aute del 4 de juny del 2018, que acorda rebutjar el recurs de súplica presentat per la part recurrent. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: