2018-36-RE

Estat
Data
Registre nº
331-2018
Resum de la causa:
Recurs d'empara presentat per la representació processal del Sr. Leon Alberto Schietekat, contra l'aute de 19 de desembre del 2017, dictat pel Tribunal de Corts, i, contra la sentència del 22 de maig del 2018 i l'aute del 16 de juliol del mateix any, dictats per la Sala Penal del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració dels drets continguts en els articles 3, 5, 9 i 10 de la Constitució que "recullen els principis de legalitat, presumpció d'innocència, i proporcionalitat i el dret a una decisió fonamentada en Dret".
Aute del 12 d'octubre del 2018, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d’empara 2018-36-RE. Editar
Aute del 12 de novembre del 2018, que acorda rebutjar el recurs de súplica presentat per la part recurrent. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: