2018-46-RE

Estat
Data
Registre nº
366-2018
Resum de la causa:
Recurs d'empara interposat per la representació processal del Sr. Daniel Jean Levy, contra la sentència del 18 de maig del 2018 i contra l'aute del 20 de juliol del mateix any, dictats per la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració dels drets a la jurisdicció, a la defensa, a un procés degut i a obtenir una decisió fonamentada en Dret, reconeguts a l'article 10 de la Constitució, així com dels principis de seguretat jurídica i d'interdicció de l'arbitrarietat, reconeguts a l'article 3.2 de la mateixa norma.
Aute del 19 de desembre del 2018, que acorda l'admissió a tràmit del recurs d’empara 2018-46-RE. Editar
Sentència del 15 de març del 2019, que estima l’empara sol•licitada per la part recurrent. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: