2018-59-RE

Estat
Data
Registre nº
486-2018
Resum de la causa:
Recurs d'empara interposat per la representació processal dels Srs. Luis Pablo Laplana Moraes, Xavier Mayol González i Josep Lluís i Josep Antoni Rivero Carrizo, contra els autes de l'1 d'octubre del 2018 i del 5 de novembre del mateix any, dictats per la Sala Penal del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració dels drets a l'accés a la jurisdicció, a obtenir una resolució fonamentada en Dret, a un tribunal imparcial i a la defensa, reconeguts a l'article 10 de la Constitució, i, en connexió amb el dret a la jurisdicció, per una presumpta vulneració del dret a la llibertat d'expressió, reconegut a l'article 12 d'aquesta mateixa norma.
Aute del 19 de desembre del 2018, que acorda l'admissió a tràmit del recurs d’empara 2018-59-RE. Editar
Aute de l'11 de febrer del 2019, que acorda no donar lloc a la demanda presentada per diverses representacions processals d'admetre els actors civils i el Govern, com a compareixents per intervenir i al•legar en la causa 2018-59-RE. Editar
Sentència de l'11 de febrer del 2019, que desestima l’empara sol•licitada per la part recurrent. Editar

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: