2018-61-RE

Estat
Data
Registre nº
506-2018
Resum de la causa:
Recurs d'empara interposat per la representació processal dels Srs. Higini i Ramon Cierco Noguer i de la seva mare, la Sra. Roser Noguer Enriquez, contra la sentència del 26 de gener del 2018, dictada per la Secció Contenciós-Administratiu 1 de la Batllia, i contra la sentència del 28 de setembre del 2018 i l'aute del 22 de novembre del mateix any, dictats per la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració dels principis de legalitat, de no retroactivitat de disposicions restrictives de drets individuals o efectes desfavorables, de seguretat jurídica i d'interdicció de tota arbitrarietat, reconeguts a l'article 3.2 de la Constitució, de les garanties processals i més concretament del dret a la defensa i dels principis de contradicció i d'igualtat d'armes, reconeguts a l'article 10 de la Constitució.
Aute de l'11 de febrer del 2019, que acorda l'admissió a tràmit del recurs d’empara 2018-61-RE. Editar
Sentència del 8 d'abril del 2019, que estima parcialment l’empara sol•licitada per la part recurrent. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: