2018-64-RE

Estat
Data
Registre nº
516-2018
Resum de la causa:
Recurs d'empara interposat per la representació processal dels Srs. Luis Pablo Laplana Moraes, Xavier Mayol Gonzàlez, Josep Lluís Rivero Carrizo i Josep Antoni Rivero Carrizo, contra els autes del 25 d'octubre del 2018 i del 23 de novembre del mateix any, dictats pel Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració dels drets a obtenir una resolució fonamentada en Dret i a un tribunal imparcial, reconeguts a l'article 10 de la Constitució.
Aute del 19 de desembre del 2018, que acorda l'admissió a tràmit del recurs d’empara 2018-64-RE. Editar
Aute de l'11 de febrer del 2019, que acorda no donar lloc a la demanda presentada per diverses representacions processals d'admetre els actors civils i el Govern com a compareixents per intervenir i al•legar en la causa 2018-64-RE. Editar
Sentència de l'11 de febrer del 2019, que desestima l’empara sol•licitada per la part recurrent. Editar

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: