2018-67-RE i 2019-16-RE

Estat
Data
Registre nº
519-2018 i 98-2019
Resum de la causa:
Recurs d'empara interposat per la representació processal de la societat COMATEX, SL, contra la sentència del 28 de setembre del 2018 i contra l'aute del 12 de novembre del mateix any, dictats per la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració del dret a la jurisdicció, reconegut a l'article 10 de la Constitució, en els seus vessants dels drets a un procés degut i a obtenir una decisió fonamentada en Dret.

Recurs d'empara interposat per la representació processal de la societat MA D'OR, SAU, contra la sentència del 22 de novembre del 2018 i contra l'aute del 23 de gener del 2019, dictats per la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració del dret a la jurisdicció, reconegut a l'article 10 de la Constitució, en els seus vessants dels drets a un procés degut i a obtenir una decisió fonamentada en Dret.
 
Aute del 15 de març del 2019, que acorda l'admissió a tràmit del recurs d’empara 2018-67-RE. Editar
Aute del 15 de març del 2019, que acorda l'admissió a tràmit del recurs d’empara 2019-16-RE. Editar
Sentència del 14 de maig del 2019, que acorda l'acumulació dels recursos d'empara 2018-67-RE i 2019-16-RE i que desestima l’empara sol•licitada per les parts recurrents. Editar

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: