2018-68 i 69-RE

Estat
Data
Registre nº
521-2018 i 522-2018
Resum de la causa:
Recursos d'empara interposats per la representació processal del Sr. Giorgio Peghin Carusi, contra les sentències del 28 de setembre del 2018 i contra els autes del 12 de novembre del mateix any, dictats per la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració dels drets a la defensa i al procés degut, reconeguts a l'article 10 de la Constitució.
Aute del 15 de març del 2019, que acorda l'acumulació dels recursos d'empara 2018-68-RE i 2018-69-RE i l'admissió a tràmit del recurs d’empara acumulat 2018-68 i 69-RE. Editar
Sentència del 14 de maig del 2019, que estima parcialment l’empara sol•licitada per la part recurrent. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: