2019-1-L

Estat
Data
Registre nº
129-2019
Resum de la causa:
Recurs directe d’inconstitucionalitat formulat per la representació processal dels consellers generals Srs. Jordi Gallardo Fernàndez, Ferran Costa Marimon, Judith Pallarès Cortès, Pere López Agràs, Gerard Alís Eroles i Rosa Gili Casals, contra la Llei 1/2019, del 17 de gener, de la Funció Pública, aprovada pel Consell General i publicada al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra, el 8 de febrer del 2019, sol·licitant a aquest Tribunal que dicti la inconstitucionalitat d'aquesta Llei per tal com es van vulnerar els articles 18 i 19 de la Constitució en la seva tramitació. De manera subsidiària, es demana la declaració d'inconstitucionalitat i subsegüent derogació dels articles 11, 22, 47, 72, 73, 77 i 87.4 d'aquesta Llei.
Aute del 15 de març del 2019, que acorda l'admissió a tràmit del recurs directe d'inconstitucionalitat 2019-1-L. Editar
Sentència del 14 de maig del 2019, que estima parcialment el recurs directe interposat pel consellers generals contra la Llei 1/2019, del 17 de gener, de la Funció Pública, declarant la no pertinència de les al•legacions relatives a la manca de signatures en l'informe de la Comissió Consultiva de la Funció Pública i l'absència de l'informe del Consell de Policia; l'absència d'inconstitucionalitat, en el marc del procediment específic d'inconstitucionalitat de les lleis, en la manca de convocatòria de la Comissió Consultiva de Justícia; que els articles 11.4 i 72 de la Llei 1/2019, del 17 de gener, de la funció pública vulneren l'article 40 de la Constitució i que, per tant, han de ser declarats nuls i sense efecte i que els articles 22, 73, 77 i 87.4 de la Llei 1/2019, del 17 de gener, de la funció pública no són inconstitucionals. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: