2019-18-RE

Estat
Data
Registre nº
111-2019
Resum de la causa:
Recurs d'empara interposat per la representació processal dels Srs. Higini i Ramon Cierco Noguer, contra l'aute del 21 de febrer del 2019, dictat per la Sala ad hoc del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració del dret a la jurisdicció, en els seus vessants dels drets a obtenir una decisió fonamentada en Dret i a un procés degut substanciat per un tribunal imparcial predeterminat per la llei, i, dels principis de legalitat i d'igualtat d'armes.
Aute del 8 d'abril del 2019, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d’empara 2019-18-RE. Editar
Aute del 14 de maig del 2019, que acorda rebutjar el recurs de súplica presentat per la part recurrent. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: