2019-37-RE

Estat
Data
Registre nº
226-2019
Resum de la causa:
Recurs d'empara interposat per la representació processal de la Sra. Carmen Martínez Grima, contra els autes del 12 de desembre del 2018 i del 24 d'abril del 2019, dictats pel Tribunal de Corts, per una presumpta vulneració del dret a obtenir una decisió fonamentada en Dret, i dels principis de legalitat i d'igualtat d'armes, així com del dret a un judici de durada raonable, reconeguts a l'article 10 de la Constitució.
Aute de l'11 de juliol del 2019, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d’empara 2019-37-RE. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: