2019-45, 46 i 47-RE

Estat
Data
Registre nº
295-2019, 296-2019 i 297-2019
Resum de la causa:
Recursos d'empara interposats per la representació processal de la Sra. Montserrat Badia Morell, contra els autes del 30 de maig del 2019, dictats per la Sala Civil Tribunal Superior de Justícia en el marc de les causes 2000063/2018 i 6000072/2018, per una presumpta vulneració del dret a la jurisdicció, reconegut a l'article 10 de la Constitució, en concret dels drets a un procés degut i a obtenir una decisió raonable, motivada, fonamentada en Dret, completa i congruent amb les pretensions de les parts i no arbitrària.
Aute del 9 de setembre del 2019, que acorda l'acumulació dels recursos d'empara 2019-45-RE, 2019-46-RE i 2019-47-RE i la inadmissió a tràmit de la causa acumulada 2019-45, 46 i 47-RE. Editar
Aute del 17 d'octubre del 2019, que acorda rebutjar el recurs de súplica presentat per la part recurrent. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: