2019-53-RE

Estat
Data
Registre nº
313-2019
Resum de la causa:
Recurs d'empara interposat per la representació processal del Sr. Manel Casal Ruiz, contra la sentència del 20 de juny del 2019, dictada per la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració dels drets "a la tutela judicial efectiva", a un procés degut, a no patir indefensió i a obtenir una decisió fonamentada en Dret, reconeguts a l'article 10 de la Constitució.
Aute del 9 de setembre del 2019, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d’empara 2019-53-RE. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: