2019-57-RE

Estat
Data
Registre nº
327-2019
Resum de la causa:
Recurs d'empara interposat per la representació processal de la Sra. Laura Pons Puy, contra la sentència del 27 de juny del 2019, dictada per la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració dels drets a la jurisdicció, a obtenir una decisió fonamentada en Dret i a un procés degut, reconeguts a l'article 10 de la Constitució, així com també dels principis de seguretat jurídica i d'interdicció de l'arbitrarietat, reconeguts a l'article 3.2 d'aquest mateix text.
Aute del 17 d'octubre del 2019, que acorda l'admissió a tràmit del recurs d’empara 2019-57-RE. Editar
Sentència del 9 de desembre del 2019, que desestima el recurs d'empara presentat per la part recurrent. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: