2019-74-RE

Estat
Data
Registre nº
493-2019
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal de la Sra. Magdalena Esteve Estefanell, contra la sentència del 18 d'octubre del 2019, dictada pel Ple del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració dels drets a la jurisdicció, a obtenir una decisió fonamentada en Dret i dels principis de la proporcionalitat de les penes i de la presumpció d'innocència, reconeguts a l'article 10 de la Constitució.
Aute del 21 de gener del 2020, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d’empara 2019-74-RE. Editar
Aute del 17 de febrer del 2020, que acorda rebutjar el recurs de súplica presentat per la part recurrent. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: