2019-77-RE

Estat
Data
Registre nº
497-2019
Resum de la causa:
Recurs d'empara interposat per la representació processal dels Srs. Higini i Ramon Cierco Noguer, contra l'aute del 17 d'octubre del 2019, dictat per la Sala Penal del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració dels drets a obtenir una decisió fonamentada en Dret, a la defensa i a un judici de durada raonable, així com dels principis de legalitat, de contradicció i d'igualtat d'armes, reconeguts a l'article 10 de la Constitució.
Aute del 21 de gener del 2020, que acorda l'admissió a tràmit del recurs d’empara 2019-77-RE. Editar
Sentència del 19 de maig del 2020, que estima parcialment l’empara sol·licitada per la part recurrent. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: