2020-1-RE

Estat
Data
Registre nº
01-2020
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal del Sindicat del Personal Adscrit a l'Administració de Justícia (SIPAAJ), contra la sentència del 13 de desembre del 2019, dictada per la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració dels drets a la jurisdicció i a obtenir una decisió fonamentada en Dret, reconeguts a l'article 10 de la Constitució, així com del principi d'igualtat, reconegut a l'article 6 de la mateixa norma.
Aute del 17 de febrer del 2020, que acorda l'admissió a tràmit del recurs d’empara 2020-1-RE. Editar
Sentència del 26 de maig del 2020, que desestima l’empara sol·licitada per la part recurrent. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: