2020-17-RE

Estat
Data
Registre nº
99-2020
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal del Sr. Bernard Guillaumin, contra l'aute del 5 de febrer del 2020, dictat per la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració del dret a obtenir una decisió fonamentada en Dret, dels principis de legalitat i d'igualtat d'armes i del dret a la defensa.
Aute del 26 de maig del 2020, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d’empara 2020-17-RE. Editar
Aute del 13 de juliol del 2020, que acorda rebutjar el recurs de súplica presentat per la part recurrent. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: