2020-2 i 3-RE

Estat
Data
Registre nº
03-2020 i 04-2020
Resum de la causa:
Recursos d’empara interposats per la representació processal de la Sra. Maria Àngels Moreno Aguirre, respectivament contra les sentències 12-2019 i 11-2019 del 5 de desembre del 2019, dictades pel Ple del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració dels drets a la jurisdicció, a un tribunal predeterminat per la llei, a un procés degut i a obtenir una decisió fonamentada en Dret, reconeguts a l'article 10 de la Constitució, així com del principi d'igualtat, reconegut a l'article 6 de la mateixa norma.
Aute del 17 de febrer del 2020, que acorda l'acumulació dels recursos d'empara 2020-2-RE i 2020-3-RE i l'admissió a tràmit del recurs d’empara 2020-2 i 3-RE. Editar
Aute del 19 de maig del 2020, que desestima la demanda de recusació del magistrat Sr. Joan Manel Abril Campoy en el procediment. Editar
Sentència del 13 de juliol del 2020, que desestima l’empara sol·licitada per la part recurrent. Editar

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: