2020-29-RE

Estat
Data
Registre nº
199-2020
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal dels Srs. Higini i Ramon Cierco Noguer, contra l'aute del 28 de febrer del 2020, dictat per la Sala Penal del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració dels drets a la jurisdicció, a un jutge predeterminat per la llei, a un jutge competent en la matèria (competència objectiva o funcional), a la defensa, al recurs i a obtenir una decisió fonamentada en Dret, reconeguts a l'article 10 de la Constitució, així com del principi de legalitat.
Aute del 9 de juny del 2020, que acorda l'admissió a tràmit del recurs d’empara 2020-29-RE. Editar
Sentència del 7 de setembre del 2020, que desestima l’empara sol·licitada per la part recurrent. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: