2020-42-RE

Estat
Data
Registre nº
256-2020
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal del Sr. Francisco Javier Bafino Nieto Sandoval, contra l'aute del 28 d'abril del 2020, dictat per la Batllia de Guàrdia, i, contra l'aute del 3 de maig del mateix any, dictat pel Tribunal de Corts, en el marc d'un procediment d'habeas corpus, per una presumpta vulneració del dret a la llibertat, reconegut a l'article 9 de la Constitució, i, dels drets a la jurisdicció, a un procés degut i a la presumpció d'innocència, reconeguts a l'article 10 de la Constitució.
Aute del 9 de juny del 2020, que constata el desistiment voluntari del recurrent i que arxiva el recurs d’empara 2020-42-RE. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: