2020-46-RE

Estat
Data
Registre nº
321-2020
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat pel la representació processal del Sr. Lluís David Madeira Simoes, contra l'aute del 30 de gener del 2020, dictat pel Tribunal de Corts, i contra els autes del 7 de maig i del 4 de juny del 2020, dictats per la Sala Penal del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració del dret a la jurisdicció, en els seus vessants del principi de legalitat penal processal, dels drets a un procés degut, a obtenir una decisió fonamentada en Dret i al recurs en matèria penal, reconeguts a l'article 10 de la Constitució.
Aute del 7 de setembre del 2020, que acorda l'admissió a tràmit del recurs d’empara 2020-46-RE. Editar
Sentència del 16 de novembre del 2020, que desestima l’empara sol·licitada per la part recurrent. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: