2020-54-RE

Estat
Data
Registre nº
352-2020
Resum de la causa:
Recurs d'empara interposat per la representació processal dels Srs. Amadeu Calvó Casal i Núria Boronat Gomà, contra l'aute del 20 de desembre del 2019, dictat per la Secció Civil 1 de la Batllia, i, contra l'aute del 30 de juny del 2020, dictat per la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració del dret a la jurisdicció, en els seus vessants dels drets a un tribunal imparcial i a un procés degut, reconeguts a l'article 10 de la Constitució.
Aute del 12 d'octubre del 2020, que acorda l'admissió a tràmit del recurs d’empara 2020-54-RE. Editar
Sentència del 18 de desembre del 2020, que desestima l’empara sol·licitada per la part recurrent. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: