2020-63-RE

Estat
Data
Registre nº
392-2020
Resum de la causa:
Recurs d'empara interposat per la representació processal del Sr. Jean Benoît Mézy, contra la sentència del 20 de desembre del 2017, dictada per la Secció Civil 4 de la Batllia, i, contra la sentència del 21 de juliol del 2020, dictada per la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració dels drets a la jurisdicció, a la defensa, a un procés degut i a obtenir una decisió fonamentada en Dret, reconeguts a l'article 10 de la Constitució "interpretats a la llum de l'article 3.2 d'aquest mateix text".
Aute del 12 d'octubre del 2020, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d’empara 2020-63-RE. Editar
Aute del 16 de novembre del 2020, que acorda rebutjar el recurs de súplica presentat per la part recurrent. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: