2020-66-RE

Estat
Data
Registre nº
420-2020
Resum de la causa:
Recurs d'empara interposat per la representació processal del Sr. Joan Pons Ginesta, contra la sentència del 12 de juny del 2020, dictada per la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració dels drets a obtenir una decisió fonamentada en Dret i no arbitrària, a un procés degut i a la defensa, reconeguts a l'article 10 de la Constitució, així com dels principis de seguretat jurídica i d'interdicció de l'arbitrarietat, establerts a l'article 3 de la mateixa norma.
Aute del 16 de novembre del 2020, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d’empara 2020-66-RE. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: