2020-69-RE

Estat
Data
Registre nº
467-2020
Resum de la causa:
Recurs d'empara interposat per la representació processal del Sr. Rui Pedro Leitao, contra la sentència del 24 de setembre del 2020, dictada per la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració dels drets a obtenir una decisió fonamentada en Dret, a un procés degut i a la defensa, reconeguts a l'article 10 de la Constitució.
Aute del 16 de novembre del 2020, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d’empara 2020-69-RE. Editar
Aute del 18 de desembre del 2020, que acorda rebutjar el recurs de súplica presentat per la part recurrent. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: