2020-72-RE

Estat
Data
Registre nº
484-2020
Resum de la causa:
Recurs d'empara interposat per la representació processal del Sr. Abderrahim Adnane, contra la sentència del 30 de setembre del 2020, dictada per la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia, en què s'estima parcialment la demanda d'exequàtur i es declara executòria a Andorra la sentència del 4 de juliol del 2017 de la Cour d'Appel de Marràqueix (Marroc), per una presumpta vulneració del dret a la jurisdicció, reconegut a l'article 10 de la Constitució, en els seus vessants dels drets a obtenir una decisió fonamentada en Dret per un tribunal imparcial i a un procés degut sense indefensió.
Aute del 18 de desembre del 2020, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d’empara 2020-72-RE. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: