2020-74-RE

Estat
Data
Registre nº
506-2020
Resum de la causa:
Recurs d'empara interposat per la representació processal dels Srs. Juan Milton Guillermo i Hugo Alberto Molina Botran i de la societat IVB Comercial Antillana, SA, per una presumpta vulneració del dret a la jurisdicció, reconegut a l'article 10 de la Constitució, en els seus vessants dels drets a obtenir una decisió fonamentada en Dret i a un procés degut, "el que suposa una lesió directa al dret a la defensa material", així com una presumpta vulneració de l'article 6 del Conveni per a la salvaguarda dels drets humans i de les llibertats fonamentals, en els seus vessants "al dret a obtenir una decisió fonamentada en Dret, al principi de legalitat, a un procés degut substanciat per un Tribunal imparcial predeterminat per la Llei i a la igualtat d'armes".
Aute del 18 de desembre del 2020, que acorda l'admissió parcial a tràmit del recurs d’empara 2020-74-RE. Editar
Sentència del 17 de febrer del 2021, que estima l’empara sol·licitada per la part recurrent. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: