2020-76-RE

Estat
Data
Registre nº
512-2020
Resum de la causa:
Recurs d'empara interposat per la representació processal dels Srs. Frederic Borràs Pàmies, Ricard Climent Meca, Francisco Javier Campos Tomas, Joan Pablo Miquel Prats, Santiago de Rosselló Piera i Cristina Lozano Bonet, contra la sentència del 10 de juliol del 2019, dictada per la Secció Administrativa de la Batllia, i, contra la sentència del 15 d'octubre del 2020, dictada per la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració dels principis d'igualtat (article 1.2 en relació amb l'article 6, ambdós de la Constitució), de legalitat i d'irretroactivitat (article 3.2 en relació amb l'article 9.4, ambdós de la Constitució), i del dret a la presumpció d'innocència, reconegut a l'article 10.2 de la Constitució.
Aute del 18 de desembre del 2020, que acorda l'admissió a tràmit del recurs d’empara 2020-76-RE. Editar
Sentència del 15 de març del 2021, que desestima l’empara sol·licitada per la part recurrent. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: