2021-1-L

Estat
Data
Registre nº
14-2021
Resum de la causa:
Recurs directe d'inconstitucionalitat formulat per la representació processal dels consellers generals Srs. Pere López Agràs, Judith Salazar Àlvarez, Susanna Vela Palomares, Jordi Font Mariné, Joaquim Miró Castillo, Roger Padreny Carmona i Carles Sànchez Rodríguez, contra la Llei 15/2020, del 26 de novembre, de mesures urgents en matèria d'arrendaments de finques urbanes i de millora del poder adquisitiu, aprovada pel Consell General i publicada al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra, el 16 de desembre del 2020, mitjançant el qual se sol·licita a aquest Tribunal que dicti la inconstitucionalitat de la disposició transitòria primera relativa a l'exempció de determinats requisits d'habitabilitat, i de la disposició transitòria segona, relativa a la reducció del percentatge de la cessió obligatòria i gratuïta a favor dels comuns de la Llei d'ordenació del territori i l'urbanisme, per tal com es vulnerarien els articles 27, 33 i 80 de la Constitució i, per consegüent, declari la nul·litat de les dues disposicions transitòries esmentades.
Aute del 17 de febrer del 2021, que acorda l'admissió a tràmit del recurs directe d’inconstitucionalitat 2021-1-L. Editar
Sentència del 19 d'abril del 2021, que desestima en tots els seus punts el recurs directe d'inconstitucionalitat i que declara que la disposició transitòria primera i la disposició transitòria segona de la Llei 15/2020, del 26 de novembre, de mesures urgents en matèria d'arrendaments de finques urbanes i de millora del poder adquisitiu, són conformes als article 80, 27 i 33 de la Constitució. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: