2021-1-PI

Estat
Data
Registre nº
584-2021
Resum de la causa:
Acció incidental d'inconstitucionalitat interposada pel Tribunal de Corts que planteja davant el Tribunal Constitucional la qüestió de saber si l'article 484 del Codi penal, que estableix en determinats supòsits la pena de treball en benefici de la comunitat i alhora el pagament d'una multa, s'adequa o no als articles 4 i 8.2 de la Constitució.
Aute del 22 de novembre del 2021, que acorda l'admissió a tràmit de l'acció incidental 2021-1-PI. Editar
Sentència del 17 de gener del 2022, que declara inconstitucional i nul l'article 484 del Codi penal en la redacció atorgada per la disposició final primera de la Llei 13/2020, del 29 d'octubre, qualificada de modificació de la Llei 30/2018, del 6 de desembre, qualificada de seguretat pública. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: