2021-28-RE

Estat
Data
Registre nº
198-2021
Resum de la causa:
Recurs d'empara interposat per la representació processal del Sr. Benjamin Magnier Adam, contra els autes del 27 de gener del 2021 i del 9 de març del mateix any, dictats pel Tribunal de Corts, per una presumpta vulneració del dret a la llibertat, reconegut a l'article 9 de la Constitució.
Aute del 18 de maig del 2021, que constata el desistiment voluntari del recurrent i que arxiva el recurs d’empara 2020-28-RE. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: