2021-34-RE

Estat
Data
Registre nº
241-2021
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal de la Sra. Maria Àngels Amorós Orell, contra la sentència del 30 de setembre del 2020 i contra els autes del 16 de novembre del mateix any i del 19 de febrer del 2021, dictats per la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració dels drets a la jurisdicció, a un procés degut, a obtenir una decisió fonamentada en Dret i a la defensa, reconeguts a l'article 10 de la Constitució, així com del principi de legalitat processal.
Aute del 14 de juny del 2021, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d’empara 2021-34-RE. Editar
Aute del 14 de juliol del 2021, que acorda rebutjar el recurs de súplica presentat per la part recurrent. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: