2021-38-RE

Estat
Data
Registre nº
269-2021
Resum de la causa:
Recurs d'empara interposat per la representació processal de les societats Successors d'Higini Cierco Garcia, SA, i Cierco Martinez 2 - 2003, SL, i, dels Srs. Roser Noguer Enriquez i Ramon Cierco Noguer, contra la sentència del 19 de febrer del 2021 i contra l'aute del 22 d'abril del mateix any, dictats per la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració dels drets a la defensa i a un "judici equitatiu", reconeguts a l'article 10 de la Constitució.
Aute del 14 de juny del 2021, que acorda l'admissió a tràmit del recurs d’empara 2021-38-RE. Editar
Sentència del 7 de setembre del 2021, que desestima l’empara sol·licitada per la part recurrent. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: