2021-39-RE

Estat
Data
Registre nº
271-2021
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal dels Srs. Esteve López Montanya, Jesús de Tena Guillén Guerrero, Maria Pilar Nimo Iglesias, Sergi Sanchez Barrionuevo i Judith Salazar Álvarez, contra la sentència del 22 d'abril del 2021, dictada per la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració del dret a la jurisdicció, reconegut a l'article 10 de la Constitució, en el seu vessant del dret a obtenir una decisió fonamentada en Dret.
Aute del 14 de juny del 2021, que acorda l'admissió a tràmit del recurs d’empara 2021-39-RE. Editar
Sentència del 7 de setembre del 2021, que desestima l’empara sol·licitada per la part recurrent. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: