2021-40-RE

Estat
Data
Registre nº
272-2021
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal del Sr. Pere Josep Augé Sànchez, contra la sentència del 22 d'abril del 2021, dictada per la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració del dret a la jurisdicció, reconegut a l'article 10 de la Constitució, en els seus vessants dels drets a obtenir una decisió fonamentada en Dret i a un procés degut.
Aute del 14 de juny del 2021, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d’empara 2021-40-RE. Editar
Aute del 14 de juliol del 2021, que acorda rebutjar el recurs de súplica presentat per la part recurrent. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: