2021-46-RE

Estat
Data
Registre nº
297-2021
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat pel la representació processal del Sr. Pere Josep Augé Sànchez, contra la sentència del 7 de maig del 2021, dictada per la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració dels drets a la jurisdicció i a obtenir una decisió fonamentada en Dret que no sigui irraonable, reconeguts a l'article 10 de la Constitució, i del principi de legalitat o tipicitat, reconegut a l'article 9.4 de la Constitució.
Aute del 14 de juny del 2021, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d’empara 2021-46-RE. Editar
Aute del 14 de juliol del 2021, que acorda rebutjar el recurs de súplica presentat per la part recurrent. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: