2021-65-RE

Estat
Data
Registre nº
440-2021
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal dels Srs. Joan Pau Miquel Prats, Santiago De Rosselló Piera, Joan Cejudo Peña, Xavier Mayol Gonzàlez, Josep Lluís i Josep Antoni Rivero Carrizo, Esteve Garcia Garcia i Joana Reolid Castillo, contra l'aute del 8 de juny del 2021, dictat pel Tribunal de Corts, i contra l'aute de l'1 de juliol del mateix any, dictat per la Sala Penal del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració del dret a la jurisdicció, reconegut a l'article 10 de la Constitució, en els seus vessants del "dret a la tutela judicial efectiva o accés als òrgans judicials, i a obtenir d'aquesta una resolució fonamentada en dret, després d'haver seguit el procés degut, amb totes les degudes garanties".
Aute del 12 d'octubre del 2021, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d’empara 2021-65-RE. Editar
Aute del 22 de novembre del 2021, que acorda rebutjar el recurs de súplica presentat per la part recurrent. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: