2021-66-RE

Estat
Data
Registre nº
444-2021
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal del Sr. Alain Solé Diaz, contra l'aute del 28 de juliol del 2021, dictat per la Batllia de Guàrdia (Penal), i, contra l'aute del 2 d'agost del mateix any, dictat pel Tribunal de Corts, en el marc d'un procediment d'habeas corpus, per una presumpta vulneració dels drets a la llibertat i a obtenir una decisió fonamentada en Dret, reconeguts als articles 9 i 10 de la Constitució.
Aute del 12 d'octubre del 2021, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d’empara 2021-66-RE. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: